دی اتیلن تری آمین

در این مقاله از جاذب مونت موریلونیت استفاده شد و سپس با دی اتیلن تری آمین اصلاح شد. جاذب نامبرده به طور موفقیت آمیزی برای حذف رنگ ائوسین Y از محلول آبی با استفاده از سیستم بچ به کار رفت. تفاوت مشخصات ساختاری سدیم مونت موریلونیت و مونت موریلونیت اصلاح شده با استفاده از روش های پراش اشعه ایکس، تبدیل فوریه زیر قرمز و میکروسکوپ الکترونی روبشی تایید شد. اثر پارامترهایی مانند pH = محلول ) 4 pH (، دوز جاذب ) 8 گرم بر لیتر(، زمان تماس ) 33 دقیقه(، سرعت هم زدن ) rpm 83 (، غلظت اولیه رنگ 133 میلی ( گرم بر لیتر( بر روی جذب ائوسین مطالعه و بررسی شد. ایزوترم های لانگمویر و فروندلیچ نیز مطالعه شدند که جذب سطحی رنگ ائوسین با ایزوترم لانگمویر تطبیق بیشتری داشت. مطالعات سینتیکی نشان داد که جذب سطحی رنگ ائوسین بر روی جاذب مورد نظر بر طبق مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم می باشد.

شرح کالا
نام فارسیدی اتیلن تری آمین
نام ماده Diethylenetriamine
مختصرDiethylenetriamine
کد محصول مرک803274
فرمول:C4H13N3
CAS Number111-40-0
مولار103.16 g/mol
قابلیت محلول شدن(20 °C) soluble
نقطه جوش206 – 209 °C (1013 hPa)
درجه ذوب-35 °C
نقطه ی اشتعال97 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی

ساختار مولکولی
در پکیج های 100 سی سی*1 لیتری*