ان ان دی اتیل اتیلن دی آمین

افزایش میزان آلاینده های زیست محیطی مخصوصا فلزات سنگین در محیط زیست یک تهدید جدی و رو به گسترش برای زندگی بشر در روی کره ی زمین می باشد. در این میان سرب و کادمیم اثرات مخرب تری بر سلامت انسان دارند. یکی از روشهای کم هزینه و موثر برای مقابله با آلودگی های کم تا متوسط فلزات سنگین در محیط زیست، گیاه پالایی است. این تحقیق به منظور بررسی اثرات EDTA (اتیلن دی آمین تترا استیک اسید) و کمپوست زبالهی شهری و کاربرد توام این کلات کننده ها بر غلظت جذب شده توسط گیاه و غلظت باقی مانده ی سرب و کادمیم در خاک پس از فرایند گیاه پالایی اجرا شد. آزمایش در قالب یک طرح فاکتوریل با سه سطح 0 ، 50 و 100 میلی گرم کادمیم بر کیلو گرم خاک و سه سطح 0 ، 100 و 200 میلی گرم سرب بر کیلو گرم خاک و کلات کننده های EDTA در دو سطح 0 و 8 میلی گرم بر کیلو گرم خاک و کمپوست زباله ی شهری در دو سطح 0 و 3 درصد وزنی خاک و اثر توام کمپوست و EDTA در دو سطح صفر EDTA + صفر کمپوست زباله ی شهری و کمپوست 3 درصد وزنی + EDTA+ 8 میلی گرم بر کیلو گرم خاک در گلخانه ی تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی کرمان اجرا شد. نتایج نشان دادند که غلظت سرب باقی مانده در خاکی که به میزان 200 میلی گرم بر کیلوگرم آلوده شده بود و تحت تاثیر کلات کننده ی کمپوست زباله ی شهری با غلظت 16.603 نسبت به سایر خاکها بیشتر بود و کمترین غلظت سرب باقی مانده در خاکآلوده به سرب در تیمار EDTA و سرب 100 میلی گرم بر کیلوگرم خاک مشاهده شد. غلظت سرب و کادمیم باقی مانده در خاک پس از انجام آزمایش تحت تاثیر کلات کننده ی 8 E نسبت به سایر کلات کننده ها از همه کمتر بود و بیشترین غلظت باقی مانده تحت تاثیر کلات کننده ی کمپوست سه درصد وزنی بود. غلظت سرب و کادمیم جذب شده در بخش هوایی گیاه تحت تاثیر کلات کننده ی 8 C3E از همه بیشتر بود و پس از آن تیمار 8 E موثررین کلات کننده بود. غلظت سرب و کادمیم جذب شده در ریشه ی گیاه تحت تاثیر کلات کننده ی 8 C3E نسبت به سایر کلات کننده ها بیشتر بودو در سطح 1درصد معنی دار شد.

شرح کالا
نام فارسیان ان دی اتیل اتیلن دی آمین
نام ماده N,N-Diethylethylenediamine
مختصرN,N-Diethylethylenediamine
کد محصول مرک803215
فرمول:C6H16N2
CAS Number100-36-7
مولار116.21 g/mol
قابلیت محلول شدن(20 °C) soluble
نقطه جوش145 – 148 °C (1013 hPa)
درجه ذوب-70 °C
نقطه ی اشتعال36 °C
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی

ساختار مولکولی
در پکیج های 50 سی سی*250 سی سی*