متن مورد نظر (ثابت)
نام فارسی
نام ماده
مختصر
کد محصول مرک
فرمول:
CAS Number
مولار
قابلیت محلول شدن
نقطه جوش
درجه ذوب
نقطه ی اشتعال
اطلاعات بیشتر وب سایت کمپانی
ایمنی
ساختار مولکولی
در پکیج های